De Veterinaire Vee Fokkers Club “De Uithof” (V.V.F.C. “De Uithof”) vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Daarom spant zij zich in om deze gegevens zo juist mogelijk te verwerken en derhalve uw privacy te beschermen. Wij houden ons aan de voorwaarden gesteld in de Europese privacywet, oftewel de ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).


Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid
Het bestuur van de V.V.F.C. “De Uithof” is de verantwoordelijke aangaande de AVG. Wij willen graag open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de AVG stelt.


Wat zijn persoonsgegevens?
Gegevens gaan over een persoon. Dit hangt per situatie af wat het gegeven is. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die rechtstreeks of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van bepaalde indicatoren zoals een naam, studentnummer, leeftijd en geslacht.


Voor welke doeleinden verwerkt de V.V.F.C. “De Uithof” uw persoonsgegevens?

 • Interne en externe infotmatievoorziening
 • Maandelijkse mailing
 • Werving van nieuwe leden
 • Financiële administratie
 • Vrijgeven van Capita Selecta punten (studenten Diergeneeskunde)
 • Uitgave van de Koeieletters


Van wie verzamelt de V.V.F.C. “De Uithof” persoonsgegevens?

 • Studenten Diergeneeskunde
 • Donateurs der V.V.F.C. “De Uithof”
 • Honorair bestuursleden der V.V.F.C. “De Uithof”, commissarissen der V.V.F.C. “De Uithof”
 • Facultaire docenten en medewerkers
 • Externe relaties (studie- en studentenverenigingen)
 • Sponsoren


Welke persoonsgegevens verzamelt de V.V.F.C. “De Uithof”?

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Studentnummer
 • Telefoonnummer
 • Rekeningnummer (IBAN)
 • Aanvangsjaar studie Diergeneeskunde
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Beelden (foto’s en video’s)

De V.V.F.C. “De Uithof” gebruikt deze gegevens voor het versturen van post en belangrijke informatie, het indelen in groepen voor activiteiten, het incasseren van contributie, het versturen van de digitale nieuwsbrief en het toekennen van Capita Selecta punten.


Wie heeft toegang tot uw gegevens?

 • Het bestuur van de V.V.F.C. “De Uithof” heeft toegang tot hierboven genoemde persoonsgegevens om de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens te kunnen naleven.
 • Een derde kan op aanvraag en met goedkeuring van het bestuur der V.V.F.C. “De Uithof” toegang krijgen tot noodzakelijke gegevens. Dit gebeurt alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.
 • De V.V.F.C. “De Uithof” maakt gebruik van ‘Mailingslijsten’ om de nieuwsbrief mee te versturen. In dit systeem worden e-mailadressen geïmporteerd.
 • Op onze website verschijnen foto’s van activiteiten. Indien u bezwaar heeft op enkele geplaatste foto’s, neem dan contact op met bestuur@veefokkers.com.
 • De V.V.F.C. “De Uithof” maakt gebruik van Outlook om e-mails te versturen.
 • De V.V.F.C. “De Uithof” maakt gebruikt van de volgende social media: Facebook. De media worden gebruikt ter promotie van activiteiten en overig nieuws. Deelname aan deze media is geheel vrijwillig.
 • Het verenigingsblad ‘Koeieletters’ van de V.V.F.C. “De Uithof” plaatst enkele foto’s van de afgelopen activiteiten. Het blad wordt verspreid onder onze leden. Indien u bezwaar heeft op enkele geplaatste foto’s, neem dan contact op met bestuur@veefokkers.com.


Websites van derden

Op de website van de V.V.F.C. “De Uithof” zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot de V.V.F.C. “De Uithof” behoren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij raden u aan om de privacyverklaring van de desbetreffende sites te lezen.


Technische beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past de V.V.F.C. “De Uithof” passende beveiligingstechnologie toe. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.


Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Zolang u lid blijft van de V.V.F.C. “De Uithof” bewaren wij uw gegevens, tenzij u bezwaar maakt. Deze gegevens worden gebruikt voor bovenstaande doeleinden.


Wat zijn uw rechten?
De V.V.F.C. “De Uithof” verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Door bij het registreren actief akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door de V.V.F.C. “De Uithof” zoals omschreven in deze privacyverklaring. U kunt uw toestemming altijd intrekken. U heeft het recht om uw gegevens in te zien en kunt derhalve opvragen welke gegevens van u bij ons geregistreerd zijn en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Opvragen kan door te mailen naar bestuur@veefokkers.com. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen. Rectificatie kan door te mailen naar bestuur@veefokkers.com. U heeft het recht om vergeten te worden. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwijderd uit onze systemen. Uw lidmaatschap zal dan per direct beëindigd worden, mits er nog betalingen van u openstaan. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien dit zo is, zullen wij uw bezwaar zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. U heeft het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens beschikbaar stellen, zodat u deze kunt hergebruiken.


Vragen
Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor een bericht sturen aan bestuur@veefokkers.com.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 september 2018. De V.V.F.C. “De Uithof” heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij raden u aan om deze privacyverklaring periodiek te controleren op eventuele wijzigingen.